L>Viện Chiến lược và Chính sách Y tế

TRANG CHỦ|TÌM KIẾM|SƠ ĐỒ WEBSITE|LIÊN HỆ Thứ ba, Ngày 13 Tháng 07 Năm 2021

.LinkOtherLeft {font-family: times new roman;color: #000000;font-size: 15px;}
Tin tứcGiới thiệuCác đơn vị nghiên cứuCác nghiên cứu khoa họcThông tin Y tếVăn bản pháp quy y tế
*

function onQSearchClick(){var tmpContent=document.frmQuickSearch.txtContent.value;if(tmpContent.length

Đang truy cập: 11

1 7 9 2 7 5 3 6
function openPreview(newsOptionsUrl) {var preview = window.open(newsOptionsUrl,””,”width=540,height=525,toolbar=no,status=no,resizable=no,scrollbars=yes”);preview.focus();}

*

Thông tin Y tế

Thông tư 01/2020/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2018 đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Đang xem: Danh mục thuốc bảo hiểm y tế năm 2018

Một số điểm mới của Thông tư cần lưu ý, đó là:

Tại Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn của Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (gọi tắt là Thông tư số 30/2018/) bao gồm:

– Sửa đổi, bổ sung ý thứ 09 điểm d khoản 1 Điều 2 như sau: “Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện dịch vụ kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được sử dụng thuốc để thực hiện dịch vụ kỹ thuật đó (bao gồm cả những thuốc quy định tại hạng bệnh viện cao hơn).

– Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 5 như sau: “Đề xuất và trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành nguyên tắc, tiêu chí xây dựng Danh mục thuốc; cập nhật, điều chỉnh Danh mục thuốc bảo đảm đáp ứng với nhu cầu điều trị và phù hợp với khả năng thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.”.

Các nội dung sửa đổi này liên quan đến việc: Khi thực hiện các dịch vụ kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được sử dụng thuốc để thực hiện dịch vụ kỹ thuật đó, kể cả những kỹ thuật của hạng bệnh viện cao hơn, nâng cao hiệu quả điều trị và quyền lợi của người có thẻ BHYT, đỡ phải chuyển bệnh nhân, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Cùng với đó, khi xây dựng Danh mục thuốc thuốc bảo đảm đáp ứng với nhu cầu điều trị tại các bệnh viện cũng cân nhắc đến khả năng thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.

Xem thêm: Nội Dung Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Về Y Tế Giai Đoạn 2015 – 2020

Tại Điều 2: Sửa đổi, bổ sung tên thuốc, đường dùng, ghi chú của một số thuốc và mở rộng hạng bệnh viện của một số thuốc tại Phụ lục 01 Danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế theo Thông tư số 30/2018 bao gồm:

– Sửa đổi, bổ sung 05 tên thuốc (cột số 2) có số thứ tự 330; 425; 449; 518; 799.

– Sửa đổi đường dùng của 03 thuốc (cột số 3) có số thứ tự: 390; 391; 889.

– Sửa đổi, bổ sung nội dung ghi chú của 16 thuốc (cột số 8) có số thứ tự: 390; 391; 474; 566; 571; 577; 670; 675; 676; 677; 678; 729; 787; 803; 856; 938.

Xem thêm: Bệnh Thoái Hóa Cột Sống Và Cách Điều Trị, Umbraco Cannot Start

Các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh cần phải quan tâm đến nội dung sửa đổi này vì liên quan đến việc thanh toán với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Ngoài lưu ý về thay đổi tên thuốc tại cột số 2 của Danh mục theo Thông tư số 30/2018 (5 thuốc) cùng với sửa đổi đường dùng của 3 thuốc (cột số 3), các đơn vị khám, chữa bệnh cần lưu ý về nội dung ghi chú của 16 thuốc (cột số 8), vì đây là những ghi chú rất cụ thể về chẩn đoán bệnh; chỉ định của thuốc được ghi trên tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo hồ sơ đăng ký thuốc đã được cấp phép hoặc hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế; điều trị phù hợp với diễn biến lâm sàng của bệnh đối với một số bệnh nhất định và là căn cứ để cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán tiền thuốc dược sử dụng cho bệnh nhân.

*
TÁC NGHIỆP

/*Source from: dantri.com.vnRewrite by pioneer for flexible display & always stick beside content*/var leftDivX = 117;var bannerHeight = 100; //changevar htmlPageWidth = 995; //changevar clientWidth = document.body.clientWidth;var leftAdvWidth = 100;var rightAdvWidth = 100;var outterSpace = (clientWidth-htmlPageWidth)/2;var coeff = 5;var ie = 0;if (navigator.appName.indexOf(“Microsoft”)!=-1) {coeff=-coeff;ie = 1;}function FloatRightDiv(){ //right divstartX = outterSpace + htmlPageWidth-(ie==1?-1:3);startY = bannerHeight;var ns = (navigator.appName.indexOf(“Netscape”) != -1);var d = document;//if (document.body.clientWidth bannerHeight){startY = 3} else {startY = bannerHeight};/*if (document.body.clientWidth >= 1024){ftlObj.x = 0;//document.body.clientWidth – leftDivX;ftlObj.y += (pY + startY – ftlObj.y)/32;ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);}else{*///always stick in right-sideftlObj.x = startX;ftlObj.y += (pY + startY – ftlObj.y)/32;ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);//}}setTimeout(“stayTopRight()”, 1);}ftlObj = ml(“divAdRight”);stayTopRight();}function FloatLeftDiv(){startX2 = outterSpace – leftAdvWidth-(ie==1?1:5);//alert(startX2);startY2 = bannerHeight;var ns2 = (navigator.appName.indexOf(“Netscape”) != -1);var d2 = document;if (outterSpace bannerHeight){startY2 = 3} else {startY2 = bannerHeight};//if (document.body.clientWidth >= 1024){//ftlObj2.x = 0;ftlObj2.y += (pY2 + startY2 – ftlObj2.y)/32;ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);//}else{//stickftlObj2.x = startX2;ftlObj2.y += (pY2 + startY2 – ftlObj2.y)/32;ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);//}}setTimeout(“stayTopLeft()”, 1);}ftlObj2 = ml2(“divAdLeft”);stayTopLeft();}function ShowAdDiv(){var objAdDivLeft = document.getElementById(“divAdLeft”);var objAdDivRight = document.getElementById(“divAdRight”);if (outterSpace

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *