Thông tư 43/2016/TT-BYT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, bao gồm các chức danh như bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y tế công cộng, y sĩ, dược, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng, dân số.

Đang xem: Thông tư 43/2016 bộ y tế

– Theo đó, Thông tư số 43/2016 quy định thời gian tập sự chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế như sau:

+ Đối với các chức danh nghề nghiệp y sỹ (hạng IV), điều dưỡng (hạng IV), dược (hạng IV), hộ sinh (hạng IV), kỹ thuật y (hạng IV), dinh dưỡng (hạng IV), dân số viên (hạng IV) phải có thời gian tập sự là 06 tháng.

+ Đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), bác sĩ y học dự phòng (hạng III) phải có thời gian tập sự là 09 tháng.

– Thông tư 43/TT-BYT quy định chức danh nghề nghiệp y tế công cộng (hạng III), dược sĩ (hạng III), điều dưỡng (hạng III), hộ sinh (hạng III), kỹ thuật y (hạng III), dinh dưỡng (hạng III), dân số viên (hạng III) phải có thời gian tập sự 12 tháng.

– Bên cạnh đó, Thông tư 43/2016 hướng dẫn không tính vào thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với một số trường hợp như thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ ốm từ 03 ngày trở lên; thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật.

– Ngoài ra, Thông tư số 43/BYT còn quy định các trường hợp người trúng tuyển được miễn thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp như:

+ Đã có thời gian làm chuyên môn y tế trong các cơ sở y tế phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng từ đủ 12 tháng trở lên.

+ Đã được cấp chứng chỉ hành nghề có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng và đã có thời gian thực hành từ 12 tháng trở lên để được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ Y TẾ ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 43/2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH THỜI GIAN TẬP SỰ THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊNNGÀNH Y TẾ

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaBộ Y tế;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 5754/BNV-CCVC ngày 05 tháng 12 năm 2016 vềviệc ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy địnhvề thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viênchức ngành y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Y tế,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thôngtư quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyênngành y tế.

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định thời gian tậpsự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế,bao gồm các chức danh: bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y tế công cộng, y sĩ, dược, điều dưỡng, hộsinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng, dân số (gọi chung là viên chứcchuyên ngành y tế).

2. Thông tư này áp dụng đối với viênchức chuyên ngành y tế làm việc trong các cơ sở y tế cônglập.

Xem thêm: Phèn Chua Là Gì? Có Ăn Được Không? Tác Dụng, Tác Hại Của Phèn Chua

Điều 2. Thời giantập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

1. Người trúng tuyển chức danh nghềnghiệp y sĩ (hạng IV), điều dưỡng (hạng IV), dược (hạng IV), hộ sinh (hạng IV),kỹ thuật y (hạng IV), dinh dưỡng (hạng IV), dân số viên (hạng IV) phải thực hiệnthời gian tập sự 06 (sáu) tháng.

2. Người trúng tuyển chức danh nghềnghiệp bác sĩ (hạng III), bác sĩ y học dự phòng (hạng III)phải thực hiện thời gian tập sự 09 (chín) tháng.

3. Người trúng tuyển chức danh nghềnghiệp y tế công cộng (hạng III), dược sĩ (hạng III), điều dưỡng (hạng III), hộ sinh (hạng III), kỹ thuật y (hạng III), dinh dưỡng (hạngIII), dân số viên (hạng III) phải thực hiện thời gian tập sự 12 (mười hai)tháng.

Điều 3. Thời giantập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với một sốtrường hợp có thời gian nghỉ trong quá trình tập sự

1. Thời gian nghỉ sinh con theo chế độbảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm từ 03 ngày trở lên; thờigian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quyđịnh của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự. Thời gian tiếp tục tậpsự được thực hiện ngay sau khi người trúng tuyển đã hết thời gian nghỉ theo quy định tại Khoản này.

2. Người đứng đầu cơ sở y tế quyết địnhthời điểm tiếp tục thực hiện tập sự đối với những trường hợpquy định tại Khoản 1 Điều này chưa đảm bảo đủ thời gian tậpsự.

Điều 4. Các trườnghợp được miễn thực hiện chế độ tập sự

Người trúng tuyển được miễn thực hiệnchế độ tập sự khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Đã có thời gian làm chuyên môn y tếtrong các cơ sở y tế phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng từ đủ 12 tháng trở lên.

2. Đã được cấp chứng chỉ hành nghề có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợpvới vị trí việc làm được tuyển dụng và đã có thời gian thực hành từ 12 tháng trởlên để được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu lựcthi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày01 tháng 02 năm 2017.

Điều 6. Trách nhiệmthi hành

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Người đứng đầucơ sở y tế công lập và các cá nhân, tổ chức có liên quanchịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này. Nếu có vướng mắccá nhân, tổ chức phản ánh về Bộ Y tế để tổng hợp, xem xétgiải quyết.

Xem thêm: Bệnh Phụ Khoa Nữ Và Cách Điều Trị Và Cách Phòng Bệnh, Bệnh Phụ Khoa Là Gì

Nơi nhận: – Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐT CP); – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ; – Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL); – UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Y tế; – Sở Y tế, Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW; – Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ Y tế; – Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; – Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; – Lưu: VT, TCCB, PC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *