Phật Thuyết Liệu Trị Bệnh Kinh

Việt dịch: Tại gia Bồ-tát giới Ưu-bà-tắc Nguim Thuận

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 500 vị đại Tỳ-kheo ở trong vườn Trúc Lâm gần đại thành Vương Xá.

Bạn đang xem: Phật thuyết liệu trị bệnh kinh

Bấy giờ có rất nhiều vị Tỳ-kheo mắc bệnh trĩ, thân thể gầy lô. Suốt ngày lẫn đêm, họ phải chịu thống khổ đau xiết ko ngừng.

khi thấy việc như vậy, Tuệ Mạng A-nan đến chỗ của Thế Tôn. Sau đó, ngài đảnh lễ với trán chạm sát đôi chân của Phật, rồi đứng qua một mặt cùng bạch rằng:

“Bạch Thế Tôn! Hiện đang tất cả rất nhiều Tỳ-kheo ở thành Vương Xá mắc bệnh trĩ, thân thể gầy lô. Suốt ngày lẫn đêm, họ phải chịu thống khổ đau xiết không ngừng.

Bạch Thế Tôn! Làm sao mới chữa khỏi những bệnh trĩ đó?”

Phật bảo ngài A-nan:

“Ông hãy nghe Kinc Chữa Bệnh Trĩ này, đọc tụng thọ trì, ghi nhớ vào lòng cùng chớ quên béng, rồi cũng rộng tulặng giảng đến người khác, thời những bệnh trĩ đó tất sẽ trị lành”

Các bệnh trĩ như là: ung nhọt vị phong, ung nhọt bởi vì nhiệt, ung nhọt vì chổ chính giữa khởi, hoặc ung nhọt vì chưng ba thứ bên trên hợp lại, ung nhọt vì chưng tiết, ung nhọt vào bụng, ung nhọt trong lỗ mũi, ung nhọt ở răng, ung nhọt ở lưỡi, ung nhọt ở mắt, ung nhọt ở tai, ung nhọt ở đầu, ung nhọt ở thủ túc, ung nhọt ở lưng, ung nhọt ở hậu môn, với ung nhọt gây ra ở các đốt xương khắp body.

Nếu ai muốn các ung nhọt phát sinh như thế thảy đều khô ráo, rơi rụng, diệt trừ, và lành hẳn trọn vẹn, thời họ đều phải tụng trì thần chú như vầy.

Đức Phật liền nói crúc rằng:

Đát điệt tha, át lan đế, át lam mê, thất lị tì, thất lí thất lí, ma yết thất chí, tam ma bạt đô, sa ha.

TADYATHA: OMÏ SARVA GRATHITA ME ‘SRÌBHYAHÏ ‘SRÌ ‘SRÌ MAKASÏTÏI SAMÏBHAVATU SVAHA

Này A-nan! Từ đây về hướng bắc tất cả một ngọn núi chúa Tuyết lớn. Ở nơi ấy có một cây sa-la rất khổng lồ tên là Nan Thắng. Nó bao gồm ba thứ hoa:

1. hoa hé nở 2. hoa nở rộ 3. hoa héo tàn

Đây cũng như lúc lúc những bông hoa kia héo tàn rơi rụng, các bệnh trĩ cũng lại như vậy. Chúng sẽ chẳng còn chảy ra tiết hoặc mủ nữa, trừ dứt cơn đau đớn, cùng thảy đều khô ráo.

Xem thêm: Cách Hạch Toán Sửa Chữa Lớn Tscđ, Hạch Toán Chi Phí Sửa Chữa Nâng Cấp Tscđ

Lại nữa, nếu ai thường tụng Kinc này thời sẽ đắc Túc Mạng Thông. Họ gồm thể nhớ những việc vào bảy đời quá khứ với thành tựu Pháp trì crúc.

Đức Phật lại nói crúc rằng:

Đát điệt tha, thiêm mê thiêm mê, xả thiêm mê, thiêm một nễ, xả thiêm nê, sa ha.

TADYATHA: ‘SAME ‘SAME SA’SAME ‘SAMANÌSA JADÏI SVAHA

Lúc Phật thuyết Kinc này dứt, Tuệ Mạng A-nan thuộc những đại bọn chúng đều rất hoan hỷ cùng tín thọ phụng hành.

* Những điều cần chú ý Lúc trì tụng kinh Liệu trĩ bệnh

1. Mỗi ngày, ít nhất là tụng một biến kinh, nhị mươi mốt biến thần chú.

2. Gặp lúc bệnh nguy cấp, đau đớn, thì cúng một tách bóc nước vào sạch trước tượng Phật, rồi tụng một biến gớm, một trăm lẻ tám biến thần crúc. Sau đó phân làm cho nhì bóc tách, một bóc tách để uống, một tách bóc sứt vào chỗ đau.

3. Không được dùng lẫn lộn với li bóc tách rót nước cúng Phật.

- st

tu hành tu học tập bệnh dịch duyên ổn nghiệp đau trĩ cuộc sống đời thường nhỏ tín đồ Kinch thần chú trái báo nhân