– Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH 11 ngày 14.06.2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
TP.HCM cấp ngày …./…./20… cho Công ty ……… mã số 79…………..T;
Bên A. ………………………………………………………
Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………
Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Đang xem: Mẫu hợp đồng xử lý rác thải y tế

*

Sau khi thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với các điều khoản và điều kiện sau :
– Địa điểm thu gom chất thải nguy hại: …………………………
– Địa điểm xử lý: …………………………………………………
2.1 Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý theo dạng khoán: ……………..đồng/năm
(……………. đồng/năm) và khối lượng chất thải nguy hại không vượt quá 10% theo danh mục và khối lượng trong Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
– Trong trường hợp khối lượng Chất thải nguy hại vượt quá 10% so với Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, bên A phải thanh toán phần chất thải phát sinh cho bên B như sau:
2.2.1 Sau 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng Bên A phải giao khối lượng rác thải nguy hại trên cho Bên B (bên B sẽ thu gom từ ngày 20 đến ngày 30 trong tháng thứ 5 và tháng thứ 11 kể từ ngày ký hợp đồng), bằng chứng từ giao nhận chất thải nguy hại được Bên B xuất hóa đơn tài chính với giá trị là:…đồng/6 tháng (không tính phần phát sinh).
2.2.2 Nếu khối lượng rác thải nguy hại giao lớn hơn khối lượng bình quân được xác nhận trong Sổ đăng ký Chủ nguồn Chất thải nguy hại, thì tùy theo khối lượng thực tế giao sẽ được tính toán theo đơn giá cụ thể nêu trên, để xuất hóa đơn tài chính, đồng thời bên A thông báo cho bên B trước 24 giờ.

Xem thêm: Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Tỉnh Đồng Nai 3600262267, Cập Nhật Các Loại Vắc Xin Và Bảng Giá

2.2.3 Trên cơ sở chứng từ giao Chất thải nguy hại cụ thể Bên B sẽ xuất hoá đơn tài chính nếu phần chi phí phát sinh do khối lượng tăng thêm, Bên A thanh toán cho bên B trong vòng 07 ngày bằng chuyển khoản vào tài khoản số: 045704070016653 Ngân hàng HD Bank, CN Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.
2.2.4 Nếu Bên A không thanh toán cho Bên B theo đúng thời hạn ghi hợp đồng này thì Bên B sẽ ngưng thu gom Chất thải nguy hại cho Bên A đồng thời sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng.

Xem thêm: Bệnh Lậu Nam Giới: Triệu Chứng Và Cách Trị Bệnh Lậu Ở Nam Giới

– Bên A phải cung cấp bản sao sổ chủ nguồn thải, chứng từ quản lý‎ Chất thải nguy hại và các hồ sơ pháp l‎ý có liên quan do Bên B yêu cầu.
Mẫu hợp đồng thu gom chất thải nguy hại

*

*

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *