Hình thức, nội dung xét thăng hạng CDNN viên chức ngành y tế

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ Y TẾ ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 06/2021/TT-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2021

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THI, XÉT THĂNGHẠNG VÀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC, VIỆC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ XÉT THĂNGHẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ

Căn cứ Nghị định số115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng vàquản lý viên chức:

Căn cứ Nghị định số75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổchức cán bộ;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhThông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xétthăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xétthăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

Đang xem: Hạng chức danh nghề nghiệp y tế

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về tiêuchuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định ngườitrúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyênngành y tế.

2. Thông tư này áp dụng đối vớiviên chức chuyên ngành y tế tham dự các kỳ thi, xét thăng hạng chức danh nghềnghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

Điều 2. Tiêuchuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyênngành y tế

Viên chức chuyên ngành y tế đượcđăng ký tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi có đủ cáctiêu chuẩn, điều kiện sau:

1. Đang giữ chức danh nghề nghiệpcó cùng 4 chữ số đầu trong mã số chức danh nghề nghiệp với chức danh nghề nghiệpđăng ký dự thi hoặc dự xét thăng hạng (trừ trường hợp thi hoặc xét thăng hạnglên chức danh nghề nghiệp mà chức danh nghề nghiệp đó không có hạng dưới liềnkê).

2. Được xếp loại chất lượng ở mứchoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặcxét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệptốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện cácquy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 LuậtViên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

3. Có năng lực, trình độ chuyênmôn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chứcdanh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp.

5. Được cơ quan, tổ chức, đơn vịcó thẩm quyền quản lý hoặc sử dụng viên chức cử tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạngchức danh nghề nghiệp.

6. Đáp ứng yêu cầu về thời gian giữhạng chức danh nghề nghiệp.

7. Được bổ nhiệm chức danh Giáo sưhoặc Phó giáo sư chuyên ngành phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dựxét đối với viên chức dự xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I.

8. Được cấp bằng chuyên khoa cấpII hoặc tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dựxét đối với viên chức dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II.

Xem thêm: Bệnh Viện An Sinh Quận Phú Nhuận, Bệnh Viện An Sinh Ngày Nay Ra Sao

9. Có đủ tiêu chuẩn của chức danhnghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế hạng III đối với viên chức dự xét thănghạng từ hạng IV lên hạng III.

Điều 3. Hìnhthức, nội dung xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

1. Việc xét thăng hạng chức danhnghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế được thực hiện thông qua Hội đồng xétthăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Hình thức xét thăng hạng chứcdanh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế bao gồm việc thẩm định hồ sơ dựxét theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệpviên chức chuyên ngành y tế.

3. Nội dung xét thăng hạng chứcdanh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế bao gồm thẩm định việc đáp ứng yêucầu về thực hiện nhiệm vụ, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lựcchuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng.

Điều 4. Xác địnhngười trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chứcchuyên ngành y tế

1. Viên chức trúng tuyển trong kỳxét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế là viên chức được Hội đồngxét thăng hạng thẩm định đạt đầy đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp dự xétthăng hạng.

2. Trường hợp số lượng người đủtiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhiều hơn số lượngngười làm việc của chức danh nghề nghiệp đó được xác định theo cơ cấu chức danhnghề nghiệp trong Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp y tế công lập đãđược cấp có thẩm quyền phê duyệt, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệplựa chọn một trong các hình thức sau:

a) Xem xét theo các thứ tự ưutiên: thành tích nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vàothực tiễn đơn vị công tác; số năm giữ hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ; kếtquả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức 02 năm liền kề năm tổ chức xétthăng hạng.

Điều 5. Điềukhoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thihành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

2. Các Thông tư, Thông tư liên tịchsau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực:

Điều 6. Tráchnhiệm tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu các đơn vị sựnghiệp trực thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện nếucó vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Y tế để được hướng dẫn hoặc xem xét, giảiquyết./.

Xem thêm: Bệnh Viện Phụ Sản Quốc Tế Đức Giang Tuyển Dụng Mới Nhất Năm 2021

Nơi nhận: – Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; – UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ; cổng TTĐT BYT; – Bộ Y tế: Bộ trưởng, Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ; – Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; – Lưu: VT, TCCB (20b).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *