Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ Y TẾ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 2087/QĐ-BYTHà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN BỔ SUNG ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA BÌNH_____________BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾCăn cứ Luật khám bệnh, chữa bệ" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ Y TẾ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 2087/QĐ-BYTHà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN BỔ SUNG ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA BÌNH_____________BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾCăn cứ Luật khám bệnh, chữa bệ" />

Danh Mục Kỹ Thuật Y Tế

Tóm tắt Nội dung VB cội Tiếng Anh Hiệu lực VB tương quan Lược đồ vật Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập thông tin tài khoản tritraonguocdaday.com giới cùng đăng ký áp dụng Phần mượt tra cứu vãn vnạp năng lượng bản.

Bạn đang xem: Danh mục kỹ thuật y tế

">Theo dõi hiệu lực VB
Chia sẻ qua:
*
*

BỘ Y TẾ-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------

Số: 2087/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 03 mon 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN BỔ SUNG ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA BÌNH

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ đọng Luật khám bệnh, cha bệnh s 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

Căn cứ đọng Nghị định s 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của nhà nước nguyên lý chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cùng cơ cấu tổ chức triển khai của Bộ Y tế;

Căn c Thông bốn s 43/2013 TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế Quy định chi tiết phân tuyến chăm môn kthuật đối với khối hệ thống đại lý xét nghiệm bệnh dịch,

Căn cđọng T trình s 29/TTr-SYT của S Y tế tỉnh Đắk Lk về câu hỏi đnghị bổ sung cập nhật hạng mục kthuật vào khám bệnh, chữa dịch thực hiện trên Bệnh viện đa khoa Hòa Bình;

Theo đề nghị ca Cục trưởng Cục Qun Khám, trị bệnh - Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 2. Bệnh viện đa khoa Hòa Bình yêu cầu tiến hành đúng phạm vi vận động chuyên môn, tiến trình kỹ thuật chuyên môn của Bộ Y tế ban hành nhằm đảm bảo an toàn an ninh sức khỏe cho người bệnh dịch.

Điều 3.

Xem thêm: Cty Tnhh Công Nghệ Y Tế Perfect Việt Nam Tuyển Dụng, 403 Forbidden

Quyết định này còn có hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày ký phát hành.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn chống Sở, Cục Trưởng Cục Quản lý Khám, trị bệnh - Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện nhiều khoa Hòa Bình và thủ trưởng các cơ quan có liên quan Chịu đựng trách nát nhiệm thực hành Quyết định này.

Nơi nhận:- Nlỗi Điều 4;- Sở trưởng (nhằm b/c);- Sngơi nghỉ Y tế tỉnh giấc Đắk Lắk (nhằm p/h quản lí lý);- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Trường Sơn


DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2087/QĐ-BYT ngày 03 tháng 05 năm 2021 của Sở trưởng Bộ Y tế về Phê cẩn thận vấp ngã sung hạng mục kỹ thuật Bệnh viện nhiều khoa Hòa Bình)